Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dlaczego warto studiować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Warto ponieważ: bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka; poprzez poznanie uwarunkowań wewnętrznych bezpieczeństwo państwa i praktyczne wdrażanie wiedzy oraz nabytych umiejętności możemy przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju, ale także w najbliższym otoczeniu; poza satysfakcją osobistą możemy przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin i osób najbliższych.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk o bezpieczeństwie i innych nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i ich usytuowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać wykorzystując metody, techniki i narzędzia stosowane w naukach o bezpieczeństwie i dyscyplinach pokrewnych, zjawiska o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym, informacyjnym i ekologicznym mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w skali personalnej, środowiska lokalnego, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Praca

Może znaleźć pracę m. in. w strukturach międzynarodowych lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego oraz w służbach mundurowych.

Zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych; w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne – w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).
 • W ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.
 • Celem kształcenia w zakresie zarządzania kryzysowego jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych.
 • Absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (studia I i II stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: organizacjach i instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo obywateli, podmiotów gospodarczych i mienia, w administracji rządowej i samorządowej zapewniającej porządek publiczny – w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).
 • W ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.
 • Celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Absolwenci powinni rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej i lokalnej; powinni posiąść wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.

Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia i II stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego a także instytucjach oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
 •  Celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest rozumienie podstawowych problemów w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, obronności.
 • Absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Tegoroczni maturzyści dokumenty rekrutacyjne mogą złożyć po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B – suplementu (oryginał do wglądu)
 • Do wglądu akt ślubu w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich APwB)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację.

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA 400 zł 22 zł460 zł 882 zł
II STOPNIA 400 zł22 zł 460 zł 882 zł
200 zł
absolwenci którzy podejmą studia na II stopniu
0 zł
absolwenci APwB jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
460 zł 660 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 4600,00 zł (płatne w 10 ratach po 460 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów + imię i nazwisko”.